Loading color scheme

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

STATUT

 

NADWIŚLAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ZNAKI CZASU”

 

 (zwany dalej „Statutem”)

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

Stowarzyszenie noszące nazwę: Nadwiślańskie Stowarzyszenie „ZNAKI CZASU” zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

 • 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

 

 • 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa 04-874, ul. Przewodowa 15 / 21.

 

 • 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaków organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania   

 

 • 5

Celami Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie:

 

 1. działań wspomagających wszechstronny rozwój człowieka, zwłaszcza stwarzania atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości w duchu wartości chrześcijańskich,
 2. prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, w tym wspomagania działań na rzecz rozwoju nauki i edukacji,
 3. działalności edukacyjnej, medialnej i naukowej oraz wszelkich aspektów życia ludzkiego, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 4. wspierania rozwoju kultury i sztuki poprzez promowanie w życiu publicznym i społecznym wartości chrześcijańskich,
 5. organizowania działań zmierzających do pozyskiwania i gromadzenia środków pieniężnych na cele zapisane w Statucie, w sposób dozwolony przez prawo,
 6. propagowania idei budowy kościoła przy Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Warszawie – Miedzeszynie,
 7. propagowania idei i pozyskiwania środków na budowę obiektów przy Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Warszawie – Miedzeszynie tworzących bazę infrastrukturalną umożliwiającą prowadzenie działalności określonej w celach statutowych Stowarzyszenia,
 8. organizowania i prowadzenia zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, festynów, koncertów itp., z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów statutowych,
 9. kształtowania postaw odpowiedzialności i empatii w relacjach społecznych,
 10. poznawania dorobku kultury narodowej i twórczego angażowania się w rozwój życia kulturalnego lokalnej społeczności, troski o czystość i piękno otoczenia z poszanowaniem środowiska naturalnego,
 11. dbania o rozwój fizyczny, propagowanie i umacnianie zdrowych, chrześcijańskich zasad współzawodnictwa,
 12. organizowania i troski o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku,
  ze szczególnym propagowaniem trzeźwości,
 13. promowania wartości rodziny i przygotowania do założenia własnej,
 14. propagowania cnót i wartości chrześcijańskich, a zwłaszcza ofiarności i solidarności z potrzebującymi,
 15. angażowania się w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych, ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień,
 16. budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz solidarności pomiędzy różnymi grupami społecznymi, również poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz integrowanie środowisk lokalnych,
 17. wprowadzania w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także gotowości niesienia pomocy osobom wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym,
 18. wychowania do miłości Ojczyzny, kształtowania troski o Naród i Państwo,
 19. otwierania się na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi,
 20. wyrównywania szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 21. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, wspomagania w rodzicielstwie i opiece nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi,
 22. inicjowania i realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym,
 23. edukacji w zakresie pozyskiwania funduszy w dziedzinach społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych, naukowych oraz w zakresie dobroczynności,
 24. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 25. działalności na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem,
 26. działalności charytatywnej polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych form wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej, a w szczególności na emisji i rozprowadzaniu znaczków, cegiełek, organizowaniu zbiórek publicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

 

 

 

 • 6

Stowarzyszenie realizuje cele określone w §5 niniejszego Statutu w szczególności poprzez:

 

 

 1. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 2. działalność na rzecz szkół, ognisk, klubów, świetlic, domów pomocy, itp.,
 3. prowadzenie ośrodków informacyjnych, szkoleniowych i doradczych obejmujących zakres określony w celach statutowych,
 4. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów i prelekcji,
 5. wydawnictwa i publikacje,
 6. działania formacyjne,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele,
 8. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
 9. współpracę z lokalnymi organami władzy państwowej, samorządowej i innej,

prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej cele Stowarzyszenia, zwłaszcza działalności wydawniczej oraz kolportaż prasy i książek,

 1. organizowanie różnych form pomocy, w tym charytatywnej, na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym rodzin zastępczych,
 2. organizację: spotkań, zebrań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, pogadanek, dyskusji, kursów, szkoleń, zlotów, obozów, rozgrywek i zawodów sportowych, koncertów, konkursów, przedstawień, spotkań ze znaczącymi osobistościami (imprezy kulturalne, religijno-patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp.), pokazy video i telewizyjne,
 3. zwiedzanie kraju, zabytków, muzeów, wystaw itp.,
 4. organizowanie obozów sportowych, promocję aktywnej turystyki sportowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 5. organizowanie zwiedzania miejsc kultu zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami,
 6. udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz w imprezach kulturalno-sportowo-religijnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, organizację kursów doszkalających i podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 7. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Opis przedmiotu działalności statutowej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 

 1. Działalność w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury oraz pozostałych usług społecznych, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych PKD 84 12 Z.

 

 1. Działalność obiektów kulturalnych PKD 90 04 Z.
 2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88 99 Z.
 3. Pozostała działalność społeczna z zakwaterowaniem PKD 87 90 Z.
 4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
  i niemieszkalnych PKD 41 20 
 5. Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93 19 Z.
 6. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
 7. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85. 5
 8. Pozostała działalność wydawnicza PKD 58 19 Z.
 9. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 94 99 Z.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie, jednakże może współpracować w szczególności z:

 

 1. przedstawicielami Kościoła Katolickiego,
 2. administracją państwową i samorządową wszystkich szczebli,
 3. siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. samorządem akademickim, nauczycielskim, studenckim i uczniowskim,
 5. stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie działalności Stowarzyszenia,
 6. krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami, stowarzyszeniami i organizacjami o zbliżonych celach działania oraz działających na rzecz dobra ogólnego.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

 • 7
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
  do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

§8

Stowarzyszenie tworzą:

 1. Członkowie zwyczajni
 2. Członkowie wspierający
 3. Członkowie honorowi

 

§9

 

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemny wniosek zawierający pozytywną rekomendację trzech członków Stowarzyszenia, w tym przynajmniej jednego Członka Zarządu, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku określonego w punkcie 1 powyżej.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnego wniosku, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
  na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 1. uczestniczenia z głosem stanowiącym, na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 2. udziału w zebraniach, wykładach, imprezach i wszelkich innych formach działalności organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 

 

§11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek w wysokości i na warunkach określonych w uchwale Zarządu.

 

§12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 

§13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia dokonanej w formie pisma skierowanego do Zarządu;
 • wykluczenia przez Zarząd:
  1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
   lub innych zobowiązań przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;
 • śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

 1. Od uchwały zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 (czternastu)
  dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie od uchwały Zarządu
  jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i wiążąca.

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§14

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

§15

 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.

 

§16

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków danego organu („Pierwszy Termin”). W przypadku braku kworum przy głosowaniu w Pierwszym Terminie, uchwały będące przedmiotem głosowania w Pierwszym Terminie mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych członków w Drugim Terminie.

§17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie może być dokonane w formie listownej lub za pomocą poczty e-mail. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie minimum dwóch członków Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem
  21 dni od daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§20

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

 

§21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. stworzenie i ewentualne aktualizowanie w miarę potrzeb regulaminów imprez, obozów oraz wykorzystywania sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

§22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

 

§23

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 

§24

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, oraz ze sponsoringu,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 • wpływy z działalności statutowej,
 • wpływy z działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.
 1. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczany na działalność statutową.
 2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.
 6. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 7. Zarząd sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe, także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział VI

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

 

§25

 

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Każdy członek Zarządu może samodzielnie prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.
 3. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagane jest działanie dwóch członków działających łącznie.
 4. Każda czynność pociągająca za sobą rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia
  lub zaciągnięcie zobowiązania, której wartość przekracza 3.000 (trzy tysiące) złotych jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§27

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.